Zmluvy z roku 2016

Zverejňovanie zmluv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení § 588 a násl. Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo /objednávka/ č.01/OP/2016 uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v z.n.p.

Zmluvy z roku 2014

Zverejňovanie zmluv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dohoda č. 9/§ 50j/NS/3/ 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 9/§ 52a/2014/ NP VAOTP -3SR bez BSK na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnej alebo fyzickej osobe

 

Zmluvy z roku 2013

Zverejňovanie zmluv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dohoda č. 32/§ 50j/2013/ŠR/BJ

Zmluvy z roku 2012

Zverejňovanie zmluv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluva o spolupráci v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dohoda č. 29/ § 50j/ 2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dodatok k Zmluve o dielo Quantum One s.r.o.

Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1927/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky

Dodatok č.1/2012 k zmluve o dielo uzavretej dňa 30.12.2011 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

 

Zmluvy z roku 2011

Zverejňovanie zmluv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”) a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zmluva”) medzi obcou Šariššské Čierne a Úradom vlády Slovenskej republiky

Nájomná zmluva na pozemok CKN 355/2 v k.u. Š. Čierne

Zmluva o dielo vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

DOHODA č.86/ § 50i/2011 o poskytnutí prispevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODA č.55/ § 50i/2011 o poskytnutí prispevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODA č.53/ § 50i/2011 o poskytnutí prispevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODA č.50/ § 50i/2011 o poskytnutí prispevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluva o odovzdávaní údajov plat. styku

Zmluva o dielo Kanalizácia Š. Čierne

Mandátna zmluva o výkone stavebného dozoru

Dodatok k mandátnej zmluve

Zmluva o dielo č.041111

Zmluva o poskytnutí služieb

Výzva na predkladanie ponúk – Podprahová zákazka „Spracovanie strategického dokumentu Mikroregiónu Makovica“

 

Zmluvy z roku 2010

Zverejňovanie zmluv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka